1. Všeobecné obchodní podmínky

2. Pojmy

Pronajímatel - společnost Služby Obce Žichlínek s.r.o., se sídlem Žichlínek čp. 3, IČ: 288 28 321, DIČ: CZ28828321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30111.

Spotřebitel - fyzická nebo právnická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pronajímatelem, nebo s ním jinak právně jedná.

Nájemce – tento pojem zahrnuje jak Spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s Pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Objekty - veškeré nemovité i movité věci, které Pronajímatel nabízí k pronájmu.

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

Rezervační poplatek – záloha na nájemné zaplacená Nájemcem při rezervaci.

3. Nájemní smlouva

4. Nájemné

5. Platební podmínky

6. Práva a povinnosti Nájemce

7. Práva a povinnosti Pronajímatele

8. Ukončení smlouvy

9. Ochrana osobních údajů

10. Informace o řešení sporů a dohledu

11. Závěrečná ustanovení

Radovan Filip
jednatel společnosti

Provozovatel: Služby Obce Žichlínek, s.r.o., IČO 28828321  |  Kontakt: rezervace@zichlinek.eu  |   |  vaše IP: 3.239.9.151  |  © 2020 manufactory s.r.o.